Klauzula informacyjna - Facebook


Klauzula informacyjna

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO).

 

ADMINISTRATOR DANYCH

 

Administratorem danych osób korzystających z fanpage jest Gmina Błaszki reprezentowana przez Burmistrza. a także, jako współodpowiedzialny za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage Urzędu Miasta w Błaszkach komunikatora Messenger, administrator portalu Facebook. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

kontakt@iszd.pl lub pisemnie na adres administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 

-administrowania  fanpage’m w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Panią/Pana posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników

- udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez komunikator Messenger

- realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, za które Administrator uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń,

Prowadzone przez Administratora przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji określonych wyżej, prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO);

 

Ponadto informujemy, że administrator portalu Facebook jako dostawca narzędzi związanych z fanpage oraz komunikatora Messenger, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage lub komunikatora Messenger, który może przetwarzać ich dane we własnych celach w oparciu o inne podstawy prawne.

 ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe podawane na portalu Facebook w związku z korzystaniem z fanpage, lub przekazywane za pośrednictwem komunikatora Messenger mogą być dostępne dla administratora tego portalu. Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na fanpage mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook.  Ponadto dane mogą być udostępniane podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem systemów informatycznych oraz serwisów internetowych, w tym świadczącym usługi z zakresu obsługi fanpage’a w mediach społecznościowych, jednakże wyłącznie w odpowiednim zakresie i na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z nimi zawartych, co zapewnia bezpieczeństwo Państwa danych.

KATEGORIE DANYCH

Wśród kategorii przetwarzanych danych znajdują się: identyfikator osoby pod którym funkcjonuje ona na portalu Facebook (tj. najczęściej imię i nazwisko), udostępniane przez Państwa na Państwa profilu na portalu Facebook dane (w tym zdjęcia profilowe i inne widoczne dla innych użytkowników portalu Facebook zdjęcia oraz wpisy, treść Państwa komentarzy, anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a, dostępne za pomocą funkcji udostępnionych przez portal Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki „plikom cookies”.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PRZEKAZANIE DANYCH

Może dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na określonych przez portal Facebook, niepodlegających zmianie zasadach dotyczących transferu danych (dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy) Gmina Błaszki reprezentowana przez Burmistrza jako administrator może przekazywać Państwa dane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

OKRES ARCHIWIZACJI

Dane osobowe są przechowywane do zakończenia celu w jakim zostały zebrane w szczególności przez okres w jakim jesteś użytkownikiem fanpage lub do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia.  Dodatkowo własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Łukasz Krymarys
email: lukasz.krymarys@blaszki.pl
, w dniu:  11‑07‑2022 12:43:13
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Krymarys
email: lukasz.krymarys@blaszki.pl
, w dniu:  11‑07‑2022 12:43:13
Data ostatniej aktualizacji:
11‑07‑2022 12:47:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie