Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny


Klauzula Informacyjna – monitoring wizyjny

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego jest Gmina Błaszki.
 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się pod adresem mail: kontakt@iszd.pl
 3. Administrator danych osobowych gromadzi Państwa dane w systemie monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Monitoring obejmuje obszar przestrzeni publicznej: teren przy Urzędzie Miejskim w Błaszkach, plac zabaw w parku Niepodległości, skrzyżowanie ulic w Borysławicach, przejście dla pieszych przy Banku Spółdzielczym oraz skrzyżowanie ulicy Sieradzkiej z ulicą Pułaskiego, teren przy pomniku „Bohaterów tej ziemi”, teren przed biblioteką, teren wokół dworca PKS, teren otwartej strefy aktywności,teren skateparku, teren Orlika, skrzyżowanie ulic Przemysłowej i Sieradzkiej wraz z przejściem dla pieszych, wejścia na teren hali sportowej Szkoły Podstawowej w Błaszkach, wejście do budynku Szkoły Podstawowej na ulicy Pomorskiej,
 4. Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 lit e Rodo w związku z art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713)
 5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.
 6. W szczególnych sytuacjach (np. zdarzenia naruszające bezpieczeństwo osób) Administrator może udostępnić Państwa dane w postaci wizerunku innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. Policji).
 7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebranenie dłużej niż przez okres 1 miesiąca od chwili ich utrwalenia.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  • Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
   • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

   • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 10.  Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: iod@blaszki.pl
 11.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 12. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 13. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Krymarys
email: lukasz.krymarys@blaszki.pl
, w dniu:  11‑07‑2022 12:39:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Krymarys
email: lukasz.krymarys@blaszki.pl
, w dniu:  11‑07‑2022 12:39:24
Data ostatniej aktualizacji:
11‑07‑2022 12:39:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie