Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - Podatki


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - Podatki

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

Informuję, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Błaszkach jest Burmistrz Błaszek z siedzibą Błaszki Plac Niepodległości 13, 98-235 Błaszki zwany dalej Administratorem.

Kontakt z Inspektorem o ochronie danych osobowych: magdalena@kuszmider.com.pl

2)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: naliczania i wymiaru podatków na podstawie:

Podatku od nieruchomości na podstawie – Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.), Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.);

Podatek rolny na podstawie – Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.);

Podatek leśny na podstawie – Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.), Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.);

Wydawanie zaświadczeń jak i potwierdzenia oświadczeń o stanie majątkowym podatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm., Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm., Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.);

Wydawanie decyzji objętych ulgami.

Wydawanie decyzji i sporządzanie sprawozdań ze zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie Ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 ze zm. oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247 ze zm.);

Sporządzanie upomnień i tytułów wykonawczych na podstawie Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.    o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z dnia 2018 r. poz. 1314 ze zm.) i dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

3)      Podanie danych Pani/Pana jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z pkt 2 zgodnie z ww. przepisami prawa.

4)      Posiada Pani/Pan do:

•    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanych danych osobowych,

•    wzniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

•    przenoszenia danych,

•    wzniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

•    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa.

5)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

6)      Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

7)      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, profilowaniu.

8)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z przepisami prawa, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. 5 lat.

Informacja wytworzona przez:
Łukasz Krymarys
email: lukasz.krymarys@blaszki.pl
, w dniu:  11‑07‑2022 12:41:34
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Krymarys
email: lukasz.krymarys@blaszki.pl
, w dniu:  11‑07‑2022 12:41:34
Data ostatniej aktualizacji:
11‑07‑2022 12:45:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie