Dowóz uczniów niepełnosprawnych


Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2020/2021 z terenu Gminy Błaszki

Zgodnie z art.32.ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r, poz.910) obowiązkiem gminy jest:

zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art.31 ust.2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.


Zgodnie z art. 39 ust.4 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r, poz.910) obowiązkiem gminy jest:
 
1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (dotyczy dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki)  - bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
 
2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim) a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna - bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 
a) 24  rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 
b) 25  rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 
3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
 

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU W SPRAWIE DOWOZU DZIECKA DO SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/OŚRODKA

Rodzice lub opiekunowie prawni zainteresowania dowozem dziecka do szkoły/przedszkola/ośrodka winni złożyć do Urzędu Miejskiego w Błaszkach – Biuro Obsługi Klienta następujące dokumenty:

* wniosek o zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka
* załączniki do wniosku
-   kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
- kserokopia aktualnego orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
-   potwierdzenie ze szkoły/przedszkola/ośrodka uczęszczania dziecka na zajęcia w roku szkolnym 2020/2021
* zgodę na przetwarzanie danych osobowych


Realizacja dowozu następuje z chwilą podpisania umowy z wnioskodawcą od następnego miesiąca po złożeniu powyższych dokumentów.

 

 

 

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego

20‑09‑2018 09:05:49
Dokumenty:
Plik pdf WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU DZIECKA-1.pdf
20‑09‑2018 09:07:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
59KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik odt WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU DZIECKA.odt
20‑09‑2018 09:07:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
7KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula.pdf
24‑07‑2019 15:11:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
202KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Paweł Jeziorski
email: pawel.jeziorski@blaszki.pl
, w dniu:  20‑09‑2018 09:03:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Wiertelak
email: mateusz.wiertelak@blaszki.pl
, w dniu:  20‑09‑2018 09:03:07
Data ostatniej aktualizacji:
03‑08‑2020 15:47:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie